Algemene Voorwaarden

1 Definities
1.1 Onder 'Projectplan' wordt verstaan: het projectplan dat verstrekt wordt in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Hexxje Webdesign.

1.2 Onder 'Afnemer' wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Hexxje Webdesign een Overeenkomst heeft afgesloten of voornemens is een Overeenkomst af te sluiten.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Onder 'Dienst' wordt verstaan: het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites, fotograferen en overige aanverwante diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

1.5 Onder 'Intellectuele eigendomsrechten' wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.

1.6 Onder Hexxje Webdesign' wordt verstaan: Hexxje Webdesign, Marleen vLeenders te Nijmegen

1.7 Onder 'Offerte' wordt verstaan: elk aanbod van Hexxje Webdesign aan Afnemer, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten of een combinatie daarvan door Hexxje Webdesign aan Afnemer.

1.8 Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: elke contractuele band tussen Hexxje Webdesign en Afnemer die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten of een combinatie daarvan door Hexxje Webdesign aan Afnemer.


2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, Offertes en Overeenkomsten tussen Hexxje Webdesign en de Afnemer. De toepasselijkheid van enige vorm van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 Hexxje Webdesign behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Indien nodig worden wijzigingen schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Afnemer niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

3 Offertes, onderhandelingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle Offertes van Hexxje Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende Offerte of in een begeleidend schrijven uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is bepaald. De Offerte heeft, tenzij anders in de Offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de Offerte.

3.2 Hexxje Webdesign kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.

3.3 Afnemer kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Hexxje Webdesign een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand zodra de door Hexxje Webdesign en Afnemer een ondertekend document, inclusief het benodigde ingevulde Projectplan, Hexxje Webdesign per post of per e-mail heeft bereikt.

3.5 Indien Afnemer een rechtspersoon is, dient Afnemer op verzoek van Hexxje Webdesign zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.

3.6 Door Hexxje Webdesign verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4 Duur van de overeenkomst
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.

4.2 Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan Afnemer een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

4.3 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt.

5 Vergoedingen
5.1 De door Afnemer te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst en/of op de Factuur. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

5.2 Hexxje Webdesign behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Afnemer hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien Afnemer een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Hexxje Webdesign genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6 Betaling
6.1 Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen een termijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum betalen.

6.2 Wanneer Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.3 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Afnemer is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

7 Opschorting
7.1 Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal Afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Hexxje Webdesign uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Hexxje Webdesign tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen Afnemer opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

7.2 Hexxje Webdesign is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledige nakoming door Afnemer te verlangen indien aannemelijk is dat de Afnemer zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

8. Voorbehoud en eigendom van rechten
8.1 Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Hexxje Webdesign, totdat alle bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 6.2 en 6.3 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Hexxje Webdesign zijn voldaan.

8.2 Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst
9.1 Hexxje Webdesign zal zich jegens Afnemer inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Hexxje Webdesign zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

9.2 Hexxje Webdesign kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Hexxje Webdesign Diensten.

9.3 Hexxje Webdesign is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder begrepen verzonden (e-mail) berichten.

10 Verplichtingen van Afnemer
10.1 De Afnemer is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet Afnemer verwacht mag worden.

10.2 Afnemer zal de Dienst slechts gebruiken in overeenstemming met de door Hexxje Webdesign kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. Afnemer is gehouden bij het gebruik van de Diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Hexxje Webdesign toe te brengen. In het bijzonder zal Afnemer:

· geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden;
· geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
· zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is;
· zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij Afnemer enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel;
· zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

10.3 De Afnemer wordt verzocht om door Hexxje Webdesign verstrekte Projectplan volledig en correct in te vullen.

11 Aanvraag domeinnamen
11.1 Indien Hexxje Webdesign voor Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een
domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend - begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Hexxje Webdesign heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

11.2 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Afnemer, tenzij anders wordt afgesproken. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Afnemer vrijwaart Hexxje Webdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12 Aansprakelijkheid Hexxje Webdesign
12.1 Aansprakelijkheid van Hexxje Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Afnemer Hexxje Webdesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Hexxje Webdesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hexxje Webdesign in staat is adequaat te reageren.

12.2 Hexxje Webdesign aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 12 blijkt.

12.3 De totale aansprakelijkheid van Hexxje Webdesign die bij de uitvoering van een Overeenkomst tengevolge van het handelen van Hexxje Webdesign aan de zijde van Afnemer ontstaat is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de door Afnemer te betalen factuurbedragen per jaar, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan Euro 5.000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Hexxje Webdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden;

b. de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Hexxje Webdesign op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4 Hexxje Webdesign zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5 Buiten de in artikelen 12.3 en 12.4 genoemde gevallen, rust op Hexxje Webdesign geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Afnemer vrijwaart Hexxje Webdesign voor alle aanspraken van derden.

12.6 De in artikel 12.3 genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hexxje Webdesign en/of haar leidinggevende(n).

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij Hexxje Webdesign meldt.

13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hexxje Webdesign of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

13.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

13.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

13.4 Het is Hexxje Webdesign toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Hexxje Webdesign door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Hexxje Webdesign op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen.

13.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Hexxje Webdesign het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Afnemer alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

13.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 13.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Hexxje Webdesign een zodanige akte op eerste verzoek van Afnemer ondertekenen. Artikel 13.5 is onverkort van toepassing.

14 Geheimhouding en gegevensverwerking
14.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door partijen wordt aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en twee (2) jaar daarna.

14.2 De Afnemer geeft Hexxje Webdesign hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die Hexxje Webdesign aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

14.3 De Afnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Hexxje Webdesign. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Hexxje Webdesign kenbaar maken.

14.4 De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Hexxje Webdesign zijn opgeslagen.

14.5 Hexxje Webdesign spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

15 Overmacht
15.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-s gevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Hexxje Webdesign bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

15.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

16 (Tussentijdse) Beëindiging
16.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

16.2 Hexxje Webdesign kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer Afnemer - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.

16.3 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 16 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Hexxje Webdesign ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Hexxje Webdesign vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17 Diversen
17.1 Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen Afnemer en Hexxje Webdesign in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.

17.2 Hexxje Webdesign kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. Afnemer kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van Hexxje Webdesign aan derden overdragen. Hexxje Webdesign zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

17.3 De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.

17.4 Bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.

17.5 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Hexxje Webdesign
(www. hexxjewebdesign.nl) en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Hexxje Webdesign.

18 Toepasselijk recht
18.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.

18.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.


© 2005 Hexxje Webdesign
* Hexxje Design * Marleen Leenders * 06 25 447 858 *